PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Thursday, 8 February 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (6 Februari - 20 Februari 2018)

Menjawab vonis bid'ah! : kajian pesantren, tradisi dan adat masyarakat
Mushahhih, KH. Abdul Aziz Manshur ; pengantar, Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan ; disusun oleh Forum Karya Ilmiah (FKI) Tahta ; tim penulis, Ahmad Muntaha A.M. [and five others].
Nombor panggilan : BP63.I5M44

al-Muyassar fi al-qiraat al-arba'ah 'asharah : wa-bi-dhaylihi, 1) Usul al-muyassar fī al-qira'at al-arba'ah 'asharah 2) Tarajim al-qurra al-arba' 'ashar
Ta'lif Muhammad Fahd Kharuf ; murajaat Muhammad Kurayyim Rajih.
Nombor panggilan: BP131.5.K484

al-Tadakhkhul al-ajnabi fī Libiya, 1881-1915 : muhawalah fī dirasat nashat al-muqawamah wa-tatawwuriha wa-athariha
Ta'lif Ahmad Atiyah Mudallal.
Nombor panggilan: DT227.5.I8M83

al-'Aqidah al-islamiyah wa-ususuha
'Abd al-Rahman Hasan Habannakah al-Maydani.
Nombor panggilan: BP165.5.M39 2002

Tarikh al-fiqh al-islami
'Umar Sulayman al-Ashqar.
Nombor panggilan: BP144.A847

Ghayat al-sul fī khasais al-Rasul salla Allah 'alayh wa-sallam
Li-Abi Hafs Umar ibn Ali al-Ansari al-shahir bi-Ibn al-Mulaqqin ; tahqiq wa-takhrij Abd Allah Bahr al-Din Abd Allah.
Nombor panggilan: BP75.2.I266

Mabahith fi i'jaz al-Qur'an
Bi-qalam al-Duktur Mustafa Muslim.
Nombor panggilan: BP130.73.M87 1988

al-Shaykh Abu al-Hasan al-Nadwi: buhuth wa dirasat u'iddat bi-munasabat takrimihi fi al-Mu'tamar al-Rabi' lil-Hay'ah al-'Ammah li-Rabitat al-Adab al-Islami al-'Alamiyah sanat 1417 H-1996 M wa-al-mun'aqid fi Istanbul.
Nombor panggilan: BP80.N33S539

Khuṭbat al-Jum'ah wa-aḥkāmuhā al-fiqhīyah
Ta'līf 'Abd al-'Azīz ibn Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Ḥujaylān.
Nombor panggilan: BP183.6.H837

Beragama di abad dua satu
Tim penulis Nurcholish Madjid [and others] ; editor H.A. Syafi'i Mufid, Munawar Fuad Noeh.
Nombor panggilan: BP161.3.B446

Freedom of expression in Islam
Mohammad Hashim Kamali
Nombor panggilan: BP173.66.K36 1998

Huru-hara Syria : bumi Syria adalah saksi abadi perjuangan para nabi Allah
Adi Mustika.
Nombor panggilan: DS98.6.A335

Jejak-jejak Rasulullah : iktibar daripada kehidupan Nabi Muhammad
Tariq Ramadan penterjemah : Noor Suraya Adnan Sallehudin, Harny Abu Khair.
Nombor panggilan: BP76.2.R339154

 Konsep bid'ah & toleransi fiqih
Abdul al-Ilah Husain Al-'Arfaj ; penterjemah oleh Mohammad Taufik Q. Hulaimi, [and 2 others]
Nombor panggilan: BP165.7.A734152

Mendamba cinta di Tanah Suci
Harun Sulaiman
Nombor panggilan: BP187.3.H347

Panduan ibadah haji, 'umrah dan ziarah
Haji Johari Haji Alias.
Nombor panggilan: BP187.3.J63

Tangisan umat
Ebit Lew.
Nombor panggilan: BF575.C88E25

Women's rights and responsibilities : between text and context
Edited by Abdul Monir Yaacob, Nurul 'Uyun Haji Ismail.
Nombor panggilan: BP158.W7W64

Lain-lain judul :

6 ulama tafsir : menyingkap rahsia kejayaan ulama silam 
Oleh Ali Yusuf Ali ; alih bahasa Ma'mun Abdul Aziz.
Nombor panggilan: BP70.A436 1990

Kedahsyatan malam pertama di alam kubur 
Dr. A'idh Al-Qarni, Dr. Muhammad Abdurrahman al-Uraifi, Syaikh Muhammad Husain Ya'qub.
Nombor panggilan: BP166.815.Q273152 2004

Aqidah Islam (ilmu tauhid)
Sayid Sabiq ; terjemahan oleh H. Moh. Abdai Rathomy.
Nombor panggilan: BP166.S25154

Perkembangan pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia
Abdul Monir Yaacob.
Nombor panggilan: BP144.A236

Dari UIA ke ISA : perjalanan dakwah 1
Badrulamin Bahron.
Nombor panggilan: DS597.215.B34A3 2002

Pemikiran pendidikan dan dakwah : kontribusi A. Hasjmy menghadapi multi krisis di Aceh
Dr. Syabuddin Gade ; penyunting : Prof. Madya Dr. Hj. Abdul Ghafar Don.
Nombor panggilan: LC910.I5S973

al-Tayyar al-Islami fi shi'r al-'asr al-'Abbasi al-awwal
ta'lif al-Ustadh al-Duktur Mujahid Mustafa Bahjat.
Nombor panggilan: PJ7542.I8B335 2016

Tatawwur shakhsiyah al-insan wa-al-ta'amul ma'a al-nas fi daw' al-tarbiyah wa-'ilm al-nafs wa-al-ijtima' Muhsin 'Ali al-Dulfi.
BF713.D838

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 20 Februari 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 20th February 2018
Online request can be made via GEMILANG

Thursday, 11 January 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (8 Januari - 22 Januari 2018)Madkhal ila al-adab al-islami
Pengarang : Najīb al-Kilani
Nombor Panggilang : PJ7519.I84K535

al-Fiqh al-manhaji : kekeluargaan Islam dalam fiqh al Shafi'i
Pengarang : Zulkifli Mohamad al-Bakri
Nombor Panggilan : BP158.M3Z835

al-Fiqh al-wadhih : fiqah lengkap
Pengarang : Muhammad Bakar Ismail ; penterjemah: M. Yusuf Sinaga ... [et.al.]
Nombor panggilan : BP184.I86154

al-Lubab fi sharh al-Kitab
Pengarang : al-Shaykh 'Abd al-Ghani al-Ghunaymi al-Maydani ; haqqaqah wa kharraj ahadithah wa 'allaq 'alayh Bashshar Bakri 'Urabi.
Nombor panggilan : BP152.Q833M348 2003

Ancaman neraka dan kesengsaraannya
Pengarang :Ibnu Rejab al-Hanbali ; penterjemah, Abu Muhammad.
Nombor panggilan : BP166.88.I267154

Bicara darah wanita edisi baru bersama syarahnya Izalatul iltibas syarah tuhfatul a'izza = تحفة الأعزاء معها إزالة الإلتباس شرح تحفة الأعزاء
Disusun oleh al-Fadil al-Ustaz Mansor bin Ismail al-Hafiz.
Nombor panggilan : BP190.5.B56H3434

Bidayatul mubtadi wa umdatul aulad 
: diterjemahkan dan ditulis semula daripada kitab بداية المبتدى وعمدة الأولاد pada membicarakan akidah iman dan beberapa hukum bagi ibadat, terjemahan bahasa Melayu oleh setengah daripada mereka yang alim dan tiada sebutkan namanya kerana salih dan waraknya
Pengarang : Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari ; penterjemah Abdul Ghani Jabal Maraqy.
Nombor panggilan : BP166.B345154 2014

Ilmu sorof moden 
Pengarang : Lazim Omar [and four others].
Nombor panggilan : PJ6131.L349

Iqaz al-himam fi sharh al-Hikam li-Ibn 'Ata' Allah al-Sakandari
Pengarang : al-Shaykh Abi al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mahdi ibn Ajibah al-Hasani al-Idrisi al-Shadhili ; dabtah wa sahhah Khalil al-Mansur.
Nombor panggilan : BP189.26.I263I224 2000

Ku seru nama-mu Ya Allah
Pengarang : Prof. Dr. Wan Maseri Wan Mohd.
Nombor panggilan : BP166.2.W34 2016

Mencari kewajaran Islam di Malaysia : (esei-esei pilihan 2008-2015 )
Pengarang : Dinsman.
Nombor panggilan : BP173.6.D536

Minhatul mughits fi ilmi mushthalah al-hadis : membicarakan tentang ilmu mushthalah hadis
Pengarang : Hafiz Hasan al-Mas'udi ; diterjemah oleh : Abdul Ghani Jabal Maraqy.
Nombor panggilan : BP135.66.M347154

Palestin dijajah : \b di manakah Solahuddinnya?
Pengarang : Prof Madya Zainur Rashid bin Zainuddin.
Nombor panggilan : DS119.7.Z336

Panduan ibadah ketika sakit
Pengarang : Muhammad Isa Selamat
Nombor panggilan : BP188.18.S53M834

Penawar hati
Pengarang : Syeikh Abdul Kadir al-Mandili ; penterjemah : Abdul Ghani Jabal Maraqy.
Nombor panggilan : BJ1291.M354154 2017b

Qisas al-nabiyyin li al-atfal : kisah para nabi untuk kanak-kanak makna kalimah, penerangan nahu & saraf dan terjemahan
Pengarang : Zaharudin Nawi al-Qasimi.
Nombor panggilan : BP166.4.N3333Z335

Syukur : terapi diri muslim
Pengarang : Muhammad Naim Sadoon.
Nombor panggilan : BP188.16.G7M846

Syura & demokrasi dari perspektif maqasid al-shari'ah
Pengarang : Syeikh Dr. Ahmad Al-Raisuni; penterjemah Rosli Mokhtar.
Nombor panggilan : BP158.M26R348154

Tertutupnya pemikiran kaum muslimin : bagaimana pembunuhan intelektual sendiri telah mewujudkan krisis islamis moden
Pengarang : Robert R. Reilly, penterjemah : Shuhaib Ar Rumy Ismail, editor : Ahmad Farouk Musa.
Nombor panggilan : DS36.8.R45154

al-Insan fi al-Qur'an
Pengarang : 'Abbas Mahmud al-'Aqqad.
Nombor panggilan : BP132.A653

al-Imam al-Shawkani ra'id `asrihi : dirasah fi fiqhih wa-fikrih
Pengarang : al-Duktur Husayn ibn Abd Allah al-Amri.
Nombor panggilan : BP80.S536A47

Qimat al-insan wa-ghayat wujudihi fi al-Islam
Pengarang : Yusuf al-Qaradawi.
Nombor panggilan : BP166.7.Q347

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 22 Januari 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 22nd January 2018
Online request can be made via GEMILANG