PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Tuesday, 10 July 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (6 - 20 Julai 2018)

A return to the spirit : questions and answers
Martin Lings
Nombor panggilan : BP88.L56.R48 ki

al-Qarinah dalam hukum hudud
Lukman Abdul Mutalib, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Abd Hamid Abd Murad
Nombor panggilan : BP158.E875.L63

Fiqh al-hadith syarah Bulugh al-Maram : solat
Mohd Muhiden Abd Rahman
Nombor panggilan : BP184.3.M836

Hadis palsu : kajian ringkas komprehensif
Syed Abdul Majid Ghouri ; terjemahan Dr. Farhah Zaidar binti Mohamed Ramli, Siti Mursyidah binti Mohd Zin, Khairul Munzir bin Ibrahim
Nombor panggilan : BP136.74.G49154

Islam, demokrasi dan politik : bangkangan di Malaysia
Shaharuddin Badaruddin & Mohammad Syazwanuddin Shaharuddin
JQ1062.A98.P379

Islam menangani kepelbagaian : islam dalam kepelbagaian, idea-idea pasca-islamisme, gagasan kumpulan mendokong pasca-Islamisme
Penyunting Dr. Muhamad Faisal Ashaari
Nombor panggilan : BP190.5.R44I837

Komunikasi Islam : teori & aplikasi
Siti Suriani Othman [and three others]
Nombor panggilan : BP185.7.K68

Matan al-Ajrumiyyah : nahu Arab moden huraian matan al-Ajrumiyyah
Abdul Wahid Salleh [and three others]
Nombor panggilan : PJ6106.A239

Memahami hubungan antara shari'ah dan politik
Jasser Auda ; penterjemah Marwan Bukhari.
Nombor panggilan : BP173.7.A93

Pengenalan ilmu al-balaghah =  مدخل الى علم البلاغة
Abdul Wahid Salleh, Norasmazura Muhammad
Nombor panggilan : PJ6161.A236

Reliance of the traveller : the classic manual of Islamic sacred law 'Umdat al-salik
by Ahmad ibn Naqib al-Misri ; in Arabic with facing English text, commentary, and appendices, edited and translated by Nuh Ha Mim Keller.
Nombor panggilan : BP153.I3513 1994

Sejarah al-Asha'ri dan al-Asha'irah di nusantara
Zakaria Stapa [and five others]
Nombor panggilan : BP166.14.A84Z338

Shariah audit and assurance : process and programme
Zurina Shafii [and five others]
Nombor panggilan : BP158.F5.S53

Image result for Mengenali manusia dari perspektif al Quran b asas psikologi dan komunikasi dakwah c Dr Muhamad Faisal Ashaari Dr Rosmawati Mohamad Rasit Dr Hasanah Abd Khafidz
Mengenali manusia dari perspektif al-Quran : asas psikologi dan komunikasi dakwah
Dr. Muhamad Faisal Ashaari, Dr. Rosmawati Mohamad Rasit, Dr. Hasanah Abd Khafidz.
Nombor panggilan : BP132.M834


Judul- judul lain :

Wahyu Ilahi : pada mencakmar "ayat-ayat syaitan"  Salam Rushdie
oleh Syamsuddin Al-Fasi ; alihbahasa Syed Ahmad Semait
Nombor panggilan : BP166.6.F37154

al-Ittijahat al-hadithiyah fi al-qarn al-rabi' 'ashar
bi-qalam Mahmud Sa'id Muhammad Mamduh.
Nombor panggilan : BP136.M36

Sharh mu'jizat al-anbiya' wa al-mursalin
Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi.
Nombor panggilan : BP134.P745S5333

Dirasat al-nusus al-'Arabiyah = kajian teks Arab
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salma Ahmad.
Nombor panggilan : PJ6065.S844

al-Mukhtar mimma fassarahu al-Zamakhshari min alfaz al-hadith fi asas al-balaghah : ta'sis lughawi wa dirasah siyaqiyah
Basir Mahmud Fattah.
Nombor panggilan : PJ6199.5.F338

Malik bin Nabi : al-a'mal al-kamilah 
Malik bin Nabi.
Nombor panggilan : BP80.B4M337

al-Fiqh al-Hanafi wa-adillatuh
ta'lif As'ad Muhammad Sa'id al-Sagharji.
Nombor panggilan : BP152.S236

al-Aqidah al-qitaliyyah fi al-Islam
ta'lif Ahmad 'Abd Rabbih Mubarak Basbus.
Nombor panggilan : BP190.5.W35B347

al-Ihsan fi tadabbur al-Qur'an = Supreme performance at pondering on the Qur'an
Sulayman Sami al-Jawkhadar.
Nombor panggilan : BP130.4.J84

al-Ta'alum madhahir wa-akhtaruhu fi daw' al-sunnah al-nabawiyah
Khadeja Fatima binti Syed Mumtazuddin.
Nombor panggilan : BP135.66.K483

Zakharif al-hiraf al-yadawiyah fi al-'alam al-Islami : al-arabask : a'mal al-Nadwah al-Dawliyah al-Ula Hawla Afaq Tanmiyat Funun al-Zakhrafah fi Hiraf al-'Alam al-Islami al-Yadawiyah
a'addahu lil-nashr Nazih Talib Ma'ruf.
Nombor panggilan : NK1270.N34 1997

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 20 Julai 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 20th July 2018
Online request can be made via GEMILANG

Thursday, 8 February 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (6 Februari - 20 Februari 2018)

Menjawab vonis bid'ah! : kajian pesantren, tradisi dan adat masyarakat
Mushahhih, KH. Abdul Aziz Manshur ; pengantar, Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan ; disusun oleh Forum Karya Ilmiah (FKI) Tahta ; tim penulis, Ahmad Muntaha A.M. [and five others].
Nombor panggilan : BP63.I5M44

al-Muyassar fi al-qiraat al-arba'ah 'asharah : wa-bi-dhaylihi, 1) Usul al-muyassar fī al-qira'at al-arba'ah 'asharah 2) Tarajim al-qurra al-arba' 'ashar
Ta'lif Muhammad Fahd Kharuf ; murajaat Muhammad Kurayyim Rajih.
Nombor panggilan: BP131.5.K484

al-Tadakhkhul al-ajnabi fī Libiya, 1881-1915 : muhawalah fī dirasat nashat al-muqawamah wa-tatawwuriha wa-athariha
Ta'lif Ahmad Atiyah Mudallal.
Nombor panggilan: DT227.5.I8M83

al-'Aqidah al-islamiyah wa-ususuha
'Abd al-Rahman Hasan Habannakah al-Maydani.
Nombor panggilan: BP165.5.M39 2002

Tarikh al-fiqh al-islami
'Umar Sulayman al-Ashqar.
Nombor panggilan: BP144.A847

Ghayat al-sul fī khasais al-Rasul salla Allah 'alayh wa-sallam
Li-Abi Hafs Umar ibn Ali al-Ansari al-shahir bi-Ibn al-Mulaqqin ; tahqiq wa-takhrij Abd Allah Bahr al-Din Abd Allah.
Nombor panggilan: BP75.2.I266

Mabahith fi i'jaz al-Qur'an
Bi-qalam al-Duktur Mustafa Muslim.
Nombor panggilan: BP130.73.M87 1988

al-Shaykh Abu al-Hasan al-Nadwi: buhuth wa dirasat u'iddat bi-munasabat takrimihi fi al-Mu'tamar al-Rabi' lil-Hay'ah al-'Ammah li-Rabitat al-Adab al-Islami al-'Alamiyah sanat 1417 H-1996 M wa-al-mun'aqid fi Istanbul.
Nombor panggilan: BP80.N33S539

Khuṭbat al-Jum'ah wa-aḥkāmuhā al-fiqhīyah
Ta'līf 'Abd al-'Azīz ibn Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Ḥujaylān.
Nombor panggilan: BP183.6.H837

Beragama di abad dua satu
Tim penulis Nurcholish Madjid [and others] ; editor H.A. Syafi'i Mufid, Munawar Fuad Noeh.
Nombor panggilan: BP161.3.B446

Freedom of expression in Islam
Mohammad Hashim Kamali
Nombor panggilan: BP173.66.K36 1998

Huru-hara Syria : bumi Syria adalah saksi abadi perjuangan para nabi Allah
Adi Mustika.
Nombor panggilan: DS98.6.A335

Jejak-jejak Rasulullah : iktibar daripada kehidupan Nabi Muhammad
Tariq Ramadan penterjemah : Noor Suraya Adnan Sallehudin, Harny Abu Khair.
Nombor panggilan: BP76.2.R339154

 Konsep bid'ah & toleransi fiqih
Abdul al-Ilah Husain Al-'Arfaj ; penterjemah oleh Mohammad Taufik Q. Hulaimi, [and 2 others]
Nombor panggilan: BP165.7.A734152

Mendamba cinta di Tanah Suci
Harun Sulaiman
Nombor panggilan: BP187.3.H347

Panduan ibadah haji, 'umrah dan ziarah
Haji Johari Haji Alias.
Nombor panggilan: BP187.3.J63

Tangisan umat
Ebit Lew.
Nombor panggilan: BF575.C88E25

Women's rights and responsibilities : between text and context
Edited by Abdul Monir Yaacob, Nurul 'Uyun Haji Ismail.
Nombor panggilan: BP158.W7W64

Lain-lain judul :

6 ulama tafsir : menyingkap rahsia kejayaan ulama silam 
Oleh Ali Yusuf Ali ; alih bahasa Ma'mun Abdul Aziz.
Nombor panggilan: BP70.A436 1990

Kedahsyatan malam pertama di alam kubur 
Dr. A'idh Al-Qarni, Dr. Muhammad Abdurrahman al-Uraifi, Syaikh Muhammad Husain Ya'qub.
Nombor panggilan: BP166.815.Q273152 2004

Aqidah Islam (ilmu tauhid)
Sayid Sabiq ; terjemahan oleh H. Moh. Abdai Rathomy.
Nombor panggilan: BP166.S25154

Perkembangan pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia
Abdul Monir Yaacob.
Nombor panggilan: BP144.A236

Dari UIA ke ISA : perjalanan dakwah 1
Badrulamin Bahron.
Nombor panggilan: DS597.215.B34A3 2002

Pemikiran pendidikan dan dakwah : kontribusi A. Hasjmy menghadapi multi krisis di Aceh
Dr. Syabuddin Gade ; penyunting : Prof. Madya Dr. Hj. Abdul Ghafar Don.
Nombor panggilan: LC910.I5S973

al-Tayyar al-Islami fi shi'r al-'asr al-'Abbasi al-awwal
ta'lif al-Ustadh al-Duktur Mujahid Mustafa Bahjat.
Nombor panggilan: PJ7542.I8B335 2016

Tatawwur shakhsiyah al-insan wa-al-ta'amul ma'a al-nas fi daw' al-tarbiyah wa-'ilm al-nafs wa-al-ijtima' Muhsin 'Ali al-Dulfi.
BF713.D838

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 20 Februari 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 20th February 2018
Online request can be made via GEMILANG